+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

ÁFA visszaigénylés szabályaiLévén, hogy az általános forgalmi adó kulcsfontosságú területnek számít az állami költségvetés szempontjából, ezért az ÁFA mindig is kiemelt ellenőrzési területnek számított az adóhatóságok részéről. Ebből adódóan mind az ÁFA megfizetése, mind pedig az ÁFA visszaigénylése tekintetében kiemelt odafigyelést kell tanúsítanunk. A helytelenül meghatározott és visszaigényelt általános forgalmi adó óriási károkat okozhat a vállalatok számára, ezért rendkívül fontos, hogy mindig az ÁFA visszaigénylés szabályai szerint, különös körültekintéssel járjunk el.

ÁFA visszaigénylés szabályai – az ÁFA Törvény

Az általános forgalmi adóról szóló törvény visszaigényléssel kapcsolatos szabályai a 186. § szerint a megállapított negatív előjelű különbözet összege legkorábban az Art.-ban meghatározott esedékességtől kezdődően igényelhető vissza, ha

a) a bevallás benyújtásával egyidejűleg a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adóhatóságtól kérelmezi; továbbá
b) ha az áfa összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja:

  • havi bevallásra kötelezett esetében az 1 000 000 forintot,
  • negyedéves bevallásra kötelezett esetében a 250 000 forintot,
  • éves bevallásra kötelezett esetében az 50 000 forintot

Abban az esetben, ha az áfa összege csak több, egymást követő bevallási időszakban bevallott különbözet előjelhelyes göngyölítésével teljesül, a belföldön nyilvántartásba vett adóalany legkorábban akkor kérelmezheti a göngyölített különbözet visszaigénylését, amikor annak abszolút értékben kifejezett összege az adott bevallási időszakban eléri vagy meghaladja a fent meghatározott összeget.

ÁFA visszaigénylés szabályai – megszűnés

Megszűnés esetében, ha az
a) jogutódlással történik, és a jogelőd záróbevallásában bevallott összegre nem teljesül az értékhatár kritérium, a záróbevallásban bevallott összeggel való rendelkezés joga a jogutódra, illetőleg – több jogutód esetében – a felek által kijelölt jogutódra száll át, aki (amely) azt a rá vonatkozó rendelkezések szerint gyakorolhatja;
b) jogutód nélkül történik, a belföldön nyilvántartásba vett adóalany a különbözet visszaigénylését akkor is kérelmezheti, ha a záróbevallásában bevallott összegre nem teljesül az értékhatár kritérium.

ÁFA visszaigénylés szabályai – Adózás Rendjéről Szóló Törvény

A visszaigényelt általános forgalmi adót alapvetően 75 napon belül kell kiutalni. A kiutalási igény jogosságának ellenőrzése az igény (bevallás) beérkezésének napjától számított 30 napon belül megkezdődik. Amennyiben Az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírság kiszabására vagy elővezetésre kerül sor, az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv átadásának napjától kell számítani a 30 napot, vagyis az ellenőrzés tényleges megkezdésétől.

Eltérően a korábbiakban leírtaktól a visszaigényelt általános forgalmi adót – feltéve, hogy az adózó a kiutalási igényét nem a felszámolást (egyszerűsített felszámolást) vagy a végelszámolást (egyszerűsített végelszámolást) lezáró adóbevallásban terjeszti elő, – a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, ha a visszaigényelhető adó összege az 1 millió forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni.

Ez csak akkor lehetséges, ha az adózó az általános forgalmi adó áthárítására jogalapot teremtő minden ügylet – melynek teljesítését tanúsító számla (számlák) alapján az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogát gyakorolja – számlá(k)ban feltüntetett ellenértékének adót is tartalmazó összegét a bevallás benyújtásának napjáig teljes mértékben megfizette vagy tartozása egészében más módon megszűnt, és a feltétel fennállásáról az adózó a bevallásában nyilatkozik. Ha a felszámolás alatt álló adózóval szemben ezen határidő alatt az igényelt költségvetési támogatással összefüggésben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés indul, vagy van folyamatban, a költségvetési támogatás kiutalásának határidejét az ellenőrzés megállapításairól hozott határozat jogerőre emelkedésétől kell számítani. E rendelkezés alkalmazása során az ellenértéket megfizetettnek kell tekinteni, amennyiben abból kizárólag szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt történik a visszatartás.

A kiutalás napjának az számít, amelyen az adóhatóság az átutalásra megbízást adott, egyébként késedelmi pótlékot fizet.

A túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.

Kapcsolódó bejegyzéseink:

ÁFA visszaigénylés külföldieknek

Külföldi áfa visszaigénylés