+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Tárgyi eszköz könyveléseA társaságok életében a tárgyi eszközök kiemelt szerepet játszanak, így ebben a cikkben összefoglaltuk azokat a praktikus szempontokat, melyeket a tárgyi eszköz könyvelése és nyilvántartása során szem előtt kell tartani.

A tárgyi eszközök számvitel szempontjából a befektetett eszközök csoportjához tartozik, beruházásként vesszük először nyilvántartásba, majd az üzembe helyezéskor aktiváljuk az eszközök között, feltételezve, hogy tartósan szolgálják a vállalkozás érdekeit. Amennyiben a tartós használatban változás következik be át kell sorolni a készletek közé.

A tárgyi eszközökről egyedi kartonokat készítünk a tárgyi eszköz bruttó értékéről, értékcsökkenésről és nettó értékéről.

A tárgyi eszközökkel kapcsolatban alapvető fontosságú, hogy az alábbi fogalmakat szigorú szabályok alapján elkülönítsük egymástól és megfelelő módon alkalmazzuk:

  • beruházás
  • karbantartás
  • felújítás

Tárgyi eszköz könyvelése – beruházás

  • a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is).
  • beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

Vásárlás / Beruházás

T 161. Beruházás – K 455. Beruházási szállító

Üzembe helyezés

T 12. – 14. Tárgyi eszközök | K 161. Beruházás

Tárgyi eszköz könyvelése – felújítás

  • az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával, vagy
  • kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.

T 161. Beruházás | K 455. Beruházási szállítás

T 12. – 14. Tárgyi eszköz | K 161. Beruházás

Tárgyi eszköz könyvelése – karbantartás

A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

T 525. Karbantartás | K 4541. Szállító

Tárgyi eszköz könyvelése – bekerülési érték

A tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni a meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt megvalósítása esetén a közvetlen önköltség aktivált értékét is).

A tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka ellenértékét, illetve saját vállalkozásban végzett megvalósítása esetén a felmerült és a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek értékét nem lehet a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni.

Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíjat, illetve minden az eszköz üzembe helyezéséig felmerült költséget (kivéve levonható áfa).

Tárgyi eszköz könyvelése – értékcsökkenés

A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják (az értékcsökkenés elszámolása).

T 571. Értékcsökkenés | K 129. – 149. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése

Tárgyi eszköz könyvelése – leltár

Az eszközöket leltározással (mennyiségi felvétellel, egyeztetéssel) ellenőrizni és – a törvényben szabályozott esetek kivételével – egyedenként értékelni kell.

Hiány (=káresemény, csak itt nincs használatban maradó rész)

Terven felüli értékcsökkenés = a hiányzó tárgyi eszköz nettó értéke

T 869. Terven felüli értékcsökkenés | K 128. – 148. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése

Tárgyi eszköz könyvelése – selejtezés

Egyéb ráfordításként kell elszámolni a hiányzó, illetve a tárgyévben megsemmisült eszköz terven felüli értékcsökkenését, könyv szerinti értékét, hulladék értéket készletre kell ugyanakkor venni.

Selejtezés (=hiány, de itt lehet hulladékérték)

A selejtezett tárgyi eszközből nyerhető hulladék:

T 21 .- 22. vagy 227. Készletek | K 12. – 14. Tárgyi eszközök

Terven felüli értékcsökkenés (kiselejtezett tárgyi eszköz nettó értéke – hulladék):

T 869. Terven felüli értékcsökkenés | K 128. – 148. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése

Kivezetés a nyilvántartásból:

T 128. – 148. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és/vagy 129. – 149. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése | K 869. Terven felüli értékcsökkenés

T 869. Terven felüli értékcsökkenés | K 12. – 14. Tárgyi eszközök