NGM által regisztrált mérlegképes könyvelők névsoraA regisztrált mérlegképes könyvelők névsora tartalmazza azon könyvelők nevét, címét, regisztrációs számát és egyéb adatait, akik a magyar számviteli törvény szerint könyvelési tevékenységet folytathatnak, illetve év végi beszámoló készítésére jogosultak. Meg kell jegyezni, hogy okleveles könyvvizsgálók is jogosultak könyvviteli szolgáltatást nyújtani, azonban a könyvvizsgálók adatait külön szervezet tartja nyilván.

Regisztrált mérlegképes könyvelők névsora – miért fontos?

Ez azért fontos, mivel a számviteli törvény szerint a vállalkozó könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésével

 • olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői szakképesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy aki a 152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy
 • olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az előző pontban meghatározott követelményeknek.

A fenti kötelezettség alól mentesül az a vállalkozó, amelynél az éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában – ennek hiányában a tárgyévben várhatóan – a 10 millió forintot nem haladja meg.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik különösen

 • a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,
 • az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása.

Az engedélyt az alábbiak szerint lehet megkapni

 • kérelmet kell kitölteni
 • a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát csatolni kell,
 • a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát, azaz a szakképzés elvégzést követően kötelező a továbbképzés, nem csak a regisztrációt követően!,
 • 1 db 6 hónapnál nem régebbi 2,5×3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, igazolványképet csatolni kell,
 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot csatolni kell,
 • oklevél, bizonyítvány megszerzésétől számított legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési gyakorlatot igazoló dokumentumokat csatolni kell.

A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást kell vezetni, ezt pedig Magyarországon az NGM vezeti. Az NGM által regisztrált mérlegképes könyvelők névsora itt található.

A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult, mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők, továbbá az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező nem kamarai tagok nyilvántartását a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet), az aktív és a tagságát szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti.

A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megadásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból igazolványt állít ki. A nyilvántartás vezetésének célja annak hiteles dokumentálása, hogy a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy rendelkezik a tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt ismeretekkel és szakmai gyakorlattal. A nyilvántartásban szereplő természetes személyek nyilvános adatainak, az azokban bekövetkező változásoknak a közzététele az ellenőrzés lehetőségének megteremtését, illetve az időszerű tájékoztatást szolgálja.

A mérlegképes könyvelők, akik az adatbázisban regisztrálva vannak évente kötelező továbbképzésen kell, hogy részt vegyenek, mely során 16 kreditet kell megszerezniük, ugyanis a törvény előírja, hogy a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni. Ennek érdekében kötelező számukra a szakmai továbbképzés.

Regisztrált mérlegképes könyvelők névsora – törlés

A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély visszavonásával egyidejűleg a regisztrált mérlegképes könyvelők névsorából törölni kell azt a természetes személyt,

 • aki a továbbképzési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, és ezen mulasztását nem tudja kimenteni,
 • aki büntetett előéletűvé vált,
 • akit a bíróság a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltott,
 • aki az engedélyezéskor vagy az engedély megadását követően valótlan adatot közölt, az engedély visszavonására okot adó körülményt 30 napon belül nem jelentette be, a valótlan adatközlés, illetve a bejelentés elmulasztása utólagos megállapításakor,
 • aki azt kéri,
 • akit jogerős bírói ítélet a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett,
 • aki elhalálozott,
 • aki a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat a nyilvántartásba vételt végző szervezet felszólítását követően sem jelentette be.

Amennyiben szívesen részt venne olyan kreditpontos kötelező könyvelői továbbképzésen, amelyet mi tartunk, akkor kérem kövess a honlapunkon közzétett továbbképzési időpontokat.

Jogszabályi háttér

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről