Könyvelő feladataiA számviteli törvény a számviteli szolgáltatásokat két fő csoportba – könyvviteli szolgáltatás és könyvvizsgálói tevékenység – sorolja. A könyvviteli szolgáltatás további két nagy tevékenységi kört foglal magába, a könyvvezetési és a beszámolókészítési kötelezettséget. A könyvelő feladatai azon kötelezettségek összessége, emelyek ennek a két nagy tevékenységi körnek a teljesítése érdekében merülnek fel.

A könyvelő feladatai

A könyvelő feladatai közé tartozik különösen:

 • Elemzi a belső és külső információs rendszer adatait
 • Elemzi a teljesítéseket a vállalkozás szintjén és a különböző üzletágaknál (termelés, szolgáltatás, kereskedelem), az eszközökkel és a humánerőforrásokkal való gazdálkodást, a készletgazdálkodást és minősíti a követeléseket
 • Alkalmazza az eredményelemzés, a költség- és önköltségelemzés módszereit esettanulmányok alapján, valamint a fedezeti költségszámítás módszereit, az önköltség megállapításának módszereit, elemzi a teljesítményeket
 • Alkalmazza a kontrolling ismereteit és módszereit
 • Kiszámolja és értékeli a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását meghatározó mutatókat a beszámolóból származó információi alapján
 • Gazdaságossági számításokat végez a vezetői (pl. piaci, fejlesztési) döntések előkészítéséhez és értékeli azokat
 • Elemzi a cash flow kimutatást és következtetéseket von le a finanszírozási helyzet alakulásáról – Az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat alkalmazza, így a közösségi elvárásokat, ajánlásokat, a kapcsolódó jogszabályokat, a különböző nemzetközi és nemzeti ellenőrzési szabványokat és egyéb szakmai útmutatókat, irányelveket – Betartja az ellenőrzéssel szemben támasztott általános követelményeket
 • Alkalmazza a szervezeten belül érvényesülő, az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat és előírásokat
 • Az ellenőrző szervezetek működését, tevékenységének szervezési és tervezési feladatait ismerve végzi munkáját
 • Munkájával támogatja a vállalkozás vezetését, a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését
 • Részt vesz a belső ellenőrzési kontrollrendszer működésében, tisztában van a vállalati kontrollok rendszerével és a belső ellenőrzés (internal) audit tevékenységgel
 • Alkalmazza az ellenőrzés általános módszertanát, és megszervezi az ellenőrzés folyamatát, segíti a belső ellenőrzés (internal audit) feladatait
 • Elvégzi a termelési és értékesítési tevékenység, a szolgáltatás, a tárgyi eszközökkel és a készletekkel való gazdálkodás, az emberi erőforrás-gazdálkodás, a vagyonvédelem ellenőrzési feladatait
 • Elvégzi az innováció, a költséggazdálkodás, a pénzügyi folyamatok, a számviteli tevékenység ellenőrzési feladatait, az informatika ellenőrzési vonatkozásait
 • Segíti a könyvvizsgálattal összefüggő feladatokat, segíti a könyvvizsgálat és a belső ellenőrzés kapcsolatait; segíti a tulajdonosi ellenőrzés funkcionálását
 • Az államháztartási és az önkormányzati ellenőrzések rendszerét, annak főbb elemeit és a vállalkozással való kapcsolatrendszerét ismerve végzi feladatát
 • Átlátja az Európai Unió ellenőrzéssel foglalkozó intézményrendszerét, részt vesz a közösségi forrásból finanszírozott programok értékelésében
 • Átlátja az adóhatóságok és az adóalanyok jogait és kötelezettségeit
 • Alkalmazza a különböző adók, járulékok, hozzájárulások meghatározására vonatkozó szabályokat, megállapítja az adóalap nagyságát és a fizetendő összeget
 • Alkalmazza az adózással összefüggő anyagi és eljárási jogi normákat – Meghatározza és bevallja a különböző adókat, járulékokat
 • Ellátja a vonatkozó jogszabályokban az adókötelezettségek teljesítésével és az adatszolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat
 • Ellátja az önellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat
 • Elektronikus adó- és járulékbevallásokat készít
 • Átlátja az adóhatóság általi ellenőrzés folyamatát, tisztában van az egyes adókötelezettségek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekkel
 • Az adótervezés során az adóminimalizálás követelményeit szem előtt tartva végzi feladatát
 • Ellátja az adózással összefüggő feladatokat a Közösségi jog, az Európai Unió más tagállamai vagy harmadik országok jogára is figyelemmel