Alanyi adómentességSokan osztják azt a nézetet, hogy alanyi adómentesség esetén minden ügylet adómentes, ami természetesen teljes mértékben így nem igaz. Az általános forgalmi adóról szóló törvény 187-196. §-a tartalmazza az alapvető szabályokat az alanyi adómentességgel kapcsolatban.

Az alanyi adómentesség értékhatára

Alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege:

 • sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen (ha volt ilyen),
 • sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan (tervezetten), illetőleg ténylegesen

nem haladja meg a 6 millió Ft-os értékhatárt.

Nem számít bele a 6 millió Ft-os értékhatárba:

 • tárgyi eszközként használt termék értékesítése,
 • immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése,
 • új közlekedési eszköz közösségi értékesítése,
 • beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet értékesítése,
 • építési telek (telekrész) értékesítése,
 • közérdekre tekintettel adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás,
 • biztosítási, banki, értéktőzsdei, befektetési tevékenységek adómentes, kiegészítő jellegű szolgáltatásnyújtás,
 • mezőgazdasági tevékenysége körébe tartozó termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték.

Áfa levonási jog alanyi adómentesség esetén

Az alanyi adómentességet választó adózó alap esetben áfát nem számít fel a számlájában, de áfát nem is vonhat le.

Ettől eltérően közösségi termékértékesítés esetén

Az alanyi adómentes adóalany alanyi adómentes minőségében teljesített közösségi termékértékesítése – még ha más tagállamba értékesít is közösségi adószámmal rendelkező adózónak – nem minősül Közösségen belüli értékesítésnek, ezért az alanyi adómentesnek ezen értékesítése miatt nem kell közösségi adószámot kérnie. A számlában az alanyi adómentességre hivatkozni kell! Ezeknek az értékesítéseknek az ellenértéke az általános szabályok szerint az alanyi mentességre jogosító értékhatárba beleszámít.

Kivételt képez, ha az alanyi adómentes adóalany új közlekedési eszközt értékesít Közösségen belülre. Az ilyen értékesítését megelőzően az alanyi adómentes adóalany ugyanis köteles közösségi adószámot kérni. Továbbá ez az értékesítés az alanyi mentesség értékhatárába nem számít bele.

Ettől eltérően közösségen belüli termékbeszerzés esetén

Az adózó ez évben teljesített Közösségen belüli beszerzései utáni áfa fizetési kötelezettsége egyrészt annak függvénye, hogy az előző évben a Közösség más tagállamából bonyolított beszerzéseinek összesített ellenértéke az értékhatárt (10.000 euró) meghaladta-e, ha nem, akkor az évközi átlépés esetén lesz adófizetési kötelezettség, ha meghaladta, akkor az év első napjától fogva áfa fizetési kötelezettsége van.

Ettől eltérően szolgáltatás nyújtás esetén

Amennyiben az alanyi adómentes adóalany úgy nyújt szolgáltatást, hogy az általa nyújtott szolgáltatás teljesítési helye külföldre esik, akkor az alanyi adómentes adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében. Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben az alanyi adómentes adóalany – hasonlóan az általános szabályok szerint adózó áfa alanyokhoz – nem alanyi adómentes ügyletről, hanem ún. „Áfa tv. területi hatályán kívüli” ügyletről bocsátja ki a számlát, és az esetleges bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek során is ekként kezeli az érintett teljesítést. Fontos szabály, hogy az alanyi adómentes adóalany, amennyiben ilyen, külföldön teljesítettnek minősülő szolgáltatást nyújt, és ezért nem járhat el alanyi adómentes minőségében, az ezen ügyletéhez kapcsolódó termékbeszerzéseit, szolgáltatás igénybevételeit esetlegesen terhelő általános forgalmi adót levonásba helyezheti.

Ettől eltérően szolgáltatás igénybe vétele esetén

Abban az esetben, ha az alanyi adómentes úgy vesz igénybe szolgáltatást külföldi adóalanytól, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítési helye belföldre esik, akkor szintén nem járhat el alanyi adómentes minőségében. Ez azt jelenti, hogy a másik országban letelepedett szolgáltatásnyújtó adóalany helyett az alanyi adómentes adóalany – mint igénybe vevő – saját nevében áfa felszámítására és fizetésére lesz kötelezett az igénybe vett szolgáltatás kapcsán. Ezt a saját név alatt felszámított áfát azonban az alanyi adómentes adóalany – tekintettel arra, hogy annak igénybe vétele alanyi adómentesként végzett adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységhez történik – nem helyezheti levonásba, azaz ilyen esetben adófizetési kötelezettsége lesz.

Összesítő nyilatkozat (EU)

Az alanyi adómentességet választó adóalanynak a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteiről az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig (havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettség!) be kell nyújtania a 16A60 számú összesítő nyilatkozatot, melyen szerepeltetnie kell a partner közösségi adószámát, és az ügylet áfa nélkül számított ellenértékét.

Megszűnése

 • az adóalany választása szerint, a tárgy naptári évet követő naptári évre már nem kívánja alkalmazni az adómentesség szabályait. Ezt a választását a tárgyév utolsó napjáig kell bejelentenie.
 • Az alanyi adómentesség a választására jogosító összeghatár (6 millió Ft) túllépésével is megszűnik (akár év közben)- azzal a számlával szűnik meg, amivel átlépi az értékhatárt -, amit az értékhatár elérését követő 15 napon belül, mint adókötelezettséget érintő változást az adóhatósághoz be kell jelentenie az adóalanynak.
 • Jogutódlás esetén akár év közben is

Adótipp: Érdemes az alanyi adómentességet társaságok esetén a pénzforgalmi szemléletű áfa fizetéssel együtt összepárosítani, vagy cégcsoportok esetén csoportos adóalanyiság keretében elérni az áfa mentességet.