+36 70 371 6907 | +36 30 635 5022 info@tilea.hu
English language
Nemzetközi adótanácsadás - Nemzetközi könyvelés - Nemzetközi bérszámfejtés - Transzferár dokumentáció

Adószakértői terület - ART (Adózás Rendjéről Szóló Törvény)Az adózás rendjéről szóló törvény célja

Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, röviden: ART) törvényben meghatározott célja a következő:

1. § (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása.

Az adózás rendjéről szóló törvény fejezetei

I. fejezet

Általános rendelkezések (Alapelvek, A törvény hatálya)

II. fejezet

Az adózó és az adóhatóságok (Az adózó, Az adózó képviselete, Az adóhatóságok, Az adóhatóságok felügyelete, Iratbetekintés, Önellenőrzési jog, Az adókötelezettség)

III. fejezet

Egyes adókötelezettségek (A bejelentés szabályai, Az általános forgalmi adókötelezettség bejelentése, A vámazonosító számmal összefüggő bejelentési kötelezettség, Az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések bejelentése, A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség, A változás bejelentése, Az adózó bejelentés szerinti nyilvántartásba vétele, Adóregisztrációs eljárás, Fokozott adóhatósági felügyelet, A vámazonosító számmal összefüggő bejelentés szerinti nyilvántartásba vétel, Adómegállapítás, Önadózás, A munkáltató adómegállapítása, Az adónyilatkozat, Az egyszerűsített bevallás, Az adó- és járulékkülönbözet elszámolása, Adóbevallás, A helyi adók bevallása, Az adóbevallás különös szabályai, Az adóbevallás kijavítása, Az adó megfizetése, A megfizetés és a kiutalás időpontja, A megfizetés, a kiutalás módja, Az adóelőleg megfizetése, A befizetések elszámolása, Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás, A bizonylat és igazolás kiállítása, A bizonylat megőrzése, Nyilatkozattétel, Önellenőrzés, Az önellenőrzés bevallása és a megfizetés)

IV. fejezet

Nyilvántartás, adatszolgáltatás, adótitok (Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás, Adótitok)

V. fejezet

VI. fejezet

Hatáskör, illetékesség (Az állami adóhatóság hatásköre, A vámhatóság hatásköre és illetékessége, Az állami adó- és vámhatóság hatásköre és illetékessége, Önkormányzati adóhatóság hatásköre és illetékessége)

VII. fejezet

Az adóigazgatási eljárás (Adóhatósági igazolás kiállítása), Az ellenőrzés (Az ellenőrzés célja, Az ellenőrzés fajtái, Hatáskör az ellenőrzési eljárásban, Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása, Felhívás bevallás kiegészítésére, Felhívás önellenőrzésre, Határidők az ellenőrzési eljárásban, Az ellenőrzés megindítása, Az ellenőrzés lefolytatása, Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban, Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban, Az adóhatóság által alkalmazható különös intézkedések az ellenőrzési eljárásban, Az ellenőrzés befejezése, Bevallás utólagos ellenőrzése, A becslés, Eljárási illetékek ellenőrzése, Ismételt ellenőrzés, Felülellenőrzés, Állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzés, Az egyes adókötelezettségek ellenőrzése, Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés, Egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés), A hatósági eljárás (Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján, Utólagos adómegállapítás, Az adó soron kívüli megállapítása, Az adó feltételes megállapítása, A feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának és a kötőerő meghosszabbításának megállapítása, A szokásos piaci ár megállapítása, Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése, Adómérséklés, A határozat (végzés) módosítása és visszavonása, Fellebbezés, Új eljárásra utasítás, Felügyeleti intézkedés, Súlyosítási tilalom a hatósági eljárásban, Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata), A végrehajtási eljárás (Végrehajtható okirat, Eljáró hatóságok, Végrehajtás alá vonható vagyontárgyak, Az eljárás időpontja, Biztosítási intézkedés, A végrehajtási eljárás megindítása, Átvezetés végrehajtás esetén, Visszatartási jog gyakorlása, Végrehajtás munkabérre, fizetési számlára, Végrehajtás ingó és ingatlan vagyontárgyakra, Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban, A végrehajtási eljárás felfüggesztése és szünetelése, Végrehajtás megkeresésre, Végrehajtás az önkormányzati adóhatóság megkeresésére, Behajthatatlan adótartozás nyilvántartása, A végrehajtás költsége, Elévülés)

VIII. fejezet

Jogkövetkezmények (Késedelmi pótlék, Önellenőrzési pótlék, Adóbírság, Mulasztási bírság, Intézkedések)

IX. fejezet

Vegyes rendelkezések (Nyomtatványok, elektronikus űrlapok, adóügyek elektronikus intézése, felhatalmazás rendeletalkotásra, Adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vétele, Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések, A gépi nyugta, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgépekkel, taxaméterekkel szemben támasztott követelmények, Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító szolgáltatás hatósági árszabályozása, A hallgatói hitel törlesztésére vonatkozó különös szabályok, Az adóhatóság felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló követeléseinek átruházása, Értelmező rendelkezések, Az eljárás költségei, Az állami adó- és vámhatóság által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartások)

X. fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések (Hatályba léptető rendelkezések, Az Európai Unió jogának való megfelelés, Átmeneti rendelkezések), Az állami adóhatósághoz benyújtandó adóbevallás időpontja (Általános rendelkezések, Az egyes adóbevallások határideje)….